Masarykova demokratická strana 

se dívá do budoucna, přitom ctí i tradice, bez nichž naše zakotvení v toku času minulého a budoucího bylo by nemyslitelné…. Tradice, nositelé hodnot, spolutvůrci minulosti i dneška, znamení našeho lidství v jeho obecném i jeho jedinečnosti.
T.G. Masaryk je osobností a typem myslitele, státníka, praktického politika….člověka, jehož odkaz je i dnes s námi. Ostatně tomu tak vždycky bylo. Taky proto se mnohdy k němu v různých spojitostech mnozí přihlašovali, nebo jej - naopak, jak tomu bylo za komunistického režimu - zatracovali či dokonce přímo démonizovali a činili z něj symbolickou figuru protivníka a nepřítele.
Masarykova demokratická strana se hlásí k Masarykovu odkazu. Ten je jistě možné nalézat v různých oblastech, jeho vliv vidět v mnoha směrech. Masarykovo myšlení a politické úsilí vždy překračovalo často úzký rámec domácí české politiky. Za základní pilíře Masarykova státně politického odkazu, za jeho nejdůležitější hodnoty, lze považovat: a) poctivou, vytrvalou tvořivou práci, na níž se zakládal i jeho předválečný politický realismus, b) umění harmonizovat vztahy mezi lidmi vůbec a mezi národy a národnostmi zvlášť, c) umění a schopnost včleňovat vlastní národ a stát do společenství národů Evropy i ostatního světa.
V roce 1917 T.G. Masaryk napsal: „…nový člověk, homo europeus, nezrodí se pouze politikou vnější, nýbrž hlavně vnitřní – všichni národové Evropy budou po válce nuceni všechno své smyšlení věnovati hmotné a duchovní obnově…Demokracie musí se stát obecným přesvědčením, světovým názorem.
T.G. Masaryk je pro nás vzorem politické osobnosti. Je příkladem mravní integrity, dokladem toho, že politika může být službou vyšším ideálům. Je důkazem toho, že i v praktické politice jednání může a má být výrazem na solidních znalostech a poznání postaveného přesvědčení, výrazem působení mravních zásad, i jimi řízeného svědomí.

-MDS-